Дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) №2 «Веснянка» Іріпнської міської ради Київської області

Про нас

Заклад дошкільної освіти  (ясла-садок) №2 «Веснянка»  Ірпінської міської ради  працює з 1945 року, у приміщенні побудованому у 1922 році для родини залізничників. Першою завідуючою була Марія Василівна Шепель і функціонувало дві групи. З 1954 року завідуючою дитячим садком працювала Віра Григорівна Колесник. А з листопада 1961р. завідуючою призначено Світлану Никонівну Єрмоленко. У період 1961 – 1966 р.р. було відкрито ще дві групи і добудовано дві групові кімнати і дві спальні. 

З 2016 року і по сьогоднішній день завідуючою дитячого садка є Кушнарьова Олена Олегівна. У закладі функціонують ясельно-молодша, молодша, середня, старша групи та група короткотривалого перебування. Працює 8 педагогів. Виховується 180 дітей. 

 

Завідувач – Кушнарьова Олена Олегівна

Графік прийому громадян

 Вівторок  9.00 – 16.00

 Четвер     9.00 – 16.00

 Вихователь-методист – Вишневська Ольга Вадимівна

 

Колегіальним постійно діючим органом управління дошкільним закладом є
педагогічна рада.
До складу педагогічної ради входять: завідувач, вихователь-методист, педагогічні працівники, медичні працівники.
Запрошеними з правом дорадчого голосу можуть бути представники громадських організацій, педагогічні працівники загальноосвітніх навчальних закладів, батьки або особи, які їх замінюють.
Головою педагогічної ради є завідувач дошкільного закладу.
Педагогічна рада закладу:
– розглядає питання навчально-виховного процесу в дошкільному закладі та приймає відповідні рішення;
– організовує роботу щодо підвищення кваліфікації педагогічних працівників, розвитку їх творчої ініціативи, впровадження досягнень науки, передового педагогічного досвіду;
– приймає рішення з інших питань професійної діяльності педагогічних працівників.
Робота педагогічної ради планується довільно відповідно до потреб дошкільного закладу.
Кількість засідань педагогічної ради становить не менше чотирьох разів на рік.

Утримання та облаштування будівлі на території закладу повністю відповідає санітарно-гігієнічним нормам, але потребує ремонту дах приміщення пральні, часткового потребує ремонту під’їзної дороги з вул. Полтавська. Територія закладу має естетичний вигляд, достатньо озеленена. Є клени,липи, берези, біла акація, шовковиця, горобина, 11-ти літні туї, 4-х річні ялинки, багаторічні квіти. Ігрові та спортивний майданчики обладнані, але не повною мірою, підтримуються в задовільному, безпечному стані, прибирання майданчиків і всієї території здійснюється щоденно.
На території закладу відокремлено господарську зону із сміттєзбірником, зелену зону з газонами, квітниками.
У літній період на ігрові майданчики щорічно завозиться пісок. 2-3 рази на рік здійснюється викос трави, обрізка дерев.
Дошкільний заклад забезпечений м’яким та твердим інвентарем, посудом та іншими господарчими товарами: придбані сучасні дитячі меблі, іграшки відповідно до віку дітей, спортивний інвентар, методичні посібники, дидактичний матеріал, канцелярські товари. Заклад забезпечений централізовано проточною водою.
Матеріально-технічна база закладу поліпшувалась за рахунок благодійних внесків батьків вихованців, спонсорів та місцевого бюджету.
Зміцнювати матеріально-технічну базу дитячого садка протягом року адміністрації допомагав й батьківський комітет ДНЗ, члени якого надавали допомогу в розв’язанні багатьох організаційних питань.
Належна увага в закладі приділялася збереженню життя і здоров’я дітей, охороні праці, техніки безпеки, пожежної безпеки; поновлені інструкції з охорони на всіх працівників та посадові інструкції; розроблені комплексні заходи щодо запобігання травматизму, поліпшення безпеки життєдіяльності учасників навчально-виховного процесу. Відповідно до Закону України «Про охорону праці», адміністрація закладу спільно з профспілковим комітетом працювали над впровадженням державної політики в галузі охорони праці. Протягом року завідуючою О.О.Кушнарьовою, завгоспом О.О.Самослєд регулярно і своєчасно проводилися інструктажі, навчання по дотриманню ТБ та ППБ.
Дане питання систематично розглядалося на пед.годинах, виробничих нарадах. Систематично проводяться Тижні з ОБЖД. Певна робота проводилася з дітьми та їх батьками щодо попередження дитячого травматизму. Випадків дитячого травматизму під час організації освітньо-виховного процесу не виявлено.
Своєчасно проводяться інструктажі з працівниками ДНЗ, ведуться журнали реєстрації інструктажів та відповідної документації з питань охорони праці та безпеки життєдіяльності.

Прозорість та інформаційна відкритість

https://drive.google.com/open?id=1rL_GJpecGhhN9h7ssydrLq3BUF13K0Ah

Вміст спойлера

1. Управління дошкільним закладом здійснюється Ірпінською міською радою Київської області через відповідний орган управління освітою.

2. Безпосереднє керівництво роботою дошкільного закладу здійснює його завідувач , який призначається і звільняється з посади наказом управління освіти Ірпінської міської ради Київської області з дотриманням чинного законодавства.
Завідувач дошкільного закладу:
– відповідає за реалізацію завдань дошкільної освіти, визначених Законом України “Про дошкільну освіту” та забезпечення рівня дошкільної освіти у межах державних вимог до її змісту і обсягу;
– здійснює керівництво і контроль за діяльністю дошкільного закладу;
– діє від імені закладу, представляє його в усіх державних та інших органах, установах і організаціях, укладає угоди з юридичними та фізичними особами;
– розпоряджається в установленому порядку майном і коштами дошкільного закладу; і відповідає за дотримання фінансової дисципліни та збереження матеріально-технічної бази дошкільного закладу;
– приймає на роботу та звільняє з роботи працівників дошкільного закладу;
– видає у межах своєї компетенції накази, контролює їх виконання;
– контролює організацію харчування і медичного обслуговування дітей;
– затверджує посадові інструкції працівників за погодженням з профспілковим комітетом;
– забезпечує дотримання санітарно-гігієнічних, протипожежних норм і правил, техніки безпеки, вимог безпечної життєдіяльності дітей і працівників;
– контролює відповідність застосованих форм, методів і засобів розвитку, виховання і навчання дітей їх віковим, психофізіологічним особливостям, здібностям і потребам;
– підтримує ініціативу щодо вдосконалення освітньої роботи, заохочує творчі пошуки, дослідно-експериментальну роботу педагогів;
– організовує різні форми співпраці з батьками або особами, які
їх замінюють;
– щороку звітує про навчально-виховну, методичну, економічну і фінансово-господарську діяльність дошкільного навчального закладу на загальних зборах (конференціях) колективу та батьків, або осіб, які їх замінюють.

3. Колегіальним постійно діючим органом управління дошкільним закладом є педагогічна рада.
До складу педагогічної ради входять: завідувач, вихователь-методист, педагогічні працівники, медичні працівники.
4. Органом громадського самоврядування дошкільного закладу є загальні збори колективу закладу та батьків або осіб, які їх замінюють, які скликаються не рідше одного разу на рік.
Рішення загальних зборів приймаються простою більшістю голосів від загальної кількості присутніх.

5. У період між загальними зборами діє рада дошкільного закладу Кількість засідань ради визначається за потребою.
Засідання ради дошкільного закладу є правомірним, якщо в ньому бере участь не менше двох третин її членів (працівники дошкільного закладу, батьки, засновники, спонсори та інші).

6. У дошкільному закладі може бути створена піклувальна рада – орган самоврядування, який формується з представників органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій, навчальних закладів, окремих громадян з метою залучення громадськості до розв’язання проблем освіти, забезпечення сприятливих умов ефективної роботи дошкільного закладу.

міст спойлера

З вересня 2013 року заклад працює за програмою виховання і навчання дітей від двох до семи років «Дитина». А з 2018 року старша група почала працювати за програмою «Впевнений старт». 

Освітня програма для дітей від 2 до 7 років «Дитина» розроблена відповідно до Базового компонента дошкільної освіти (2012 р.) і є комплексною варіативною програмою, в якій відображено вимоги до змісту дошкільної освіти. Зміст освітньої роботи з дітьми структурований за принципом інваріантності та варіативності. Він дає змогу відійти від традиційної системи занять, оскільки уможливлює інтеграцію різних видів діяльності. Програма забезпечує  здійснення інтегрованого підходу до навчально-виховної роботи з дітьми, оскільки у сформульованих завданнях, показниках успішного розвитку та інших рубриках показано, яка саме через зміст певного розділу відбувається оптимізація різних форм активності дітей, запропонованих у «Базовому компоненті дошкільної освіти в Україні». Завдання роботи з дітьми по кожному розділу доповнено з урахуванням різних форм активності дітей – фізичної, пізнавальної, творчої, соціальної, мовленнєвої тощо. Реалізація програмних вимог забезпечить належні умови для зростання здорової, щасливої, самодостатньої, творчої особистості.

З вересня 2013 року заклад працює за програмою виховання і навчання дітей від двох до семи років «Дитина». А з 2018 року старша група почала працювати за програмою «Впевнений старт».
Освітня програма для дітей від 2 до 7 років «Дитина» розроблена відповідно до Базового компонента дошкільної освіти (2012 р.) і є комплексною варіативною програмою, в якій відображено вимоги до змісту дошкільної освіти. Зміст освітньої роботи з дітьми структурований за принципом інваріантності та варіативності. Він дає змогу відійти від традиційної системи занять, оскільки уможливлює інтеграцію різних видів діяльності. Програма забезпечує  здійснення інтегрованого підходу до навчально-виховної роботи з дітьми, оскільки у сформульованих завданнях, показниках успішного розвитку та інших рубриках показано, яка саме через зміст певного розділу відбувається оптимізація різних форм активності дітей, запропонованих у «Базовому компоненті дошкільної освіти в Україні». Завдання роботи з дітьми по кожному розділу доповнено з урахуванням різних форм активності дітей – фізичної, пізнавальної, творчої, соціальної, мовленнєвої тощо. Реалізація програмних вимог забезпечить належні умови для зростання здорової, щасливої, самодостатньої, творчої особистості.

Програма «Впевнений старт» розроблена для забезпечення успішного розвитку дитини на передшкільному етапі життя. Основним концептуальним принципом програми є діяльнісний підхід. Матеріал програми узгоджений із положеннями Базового компонента дошкільної освіти, він  сприятиме створенню фундаменту успішності дитини в умовах нової української школи та спрямований на реалізацію особистісно орієнтованої моделі освітнього процесу. Головною метою діяльності вихователя визначено змістовну організацію життєдіяльності дошкільників у специфічних видах дитячої діяльності.
Оновлена програма містить чітко визначені освітні завдання, що структуровані за такими видами дитячої діяльності: комунікативна, здоров’язберігальна й рухова, пізнавально-дослідницька (у світі предметів, у світі людей, у світі природи, елементарні математичні уявлення, досліди та експерименти), мовленнєва, ігрова, господарсько-побутова, художньо-естетична, а також завдання з особистісного розвитку. Окремими розділами подані характеристика психологічної зрілості дошкільника, показники засвоєння програми, поради для батьків дітей старшого дошкільного віку.. Програма містить додатки, що допоможуть педагогам організувати продуктивну взаємодію з вихованцями.
Для ефективного впровадження у роботі зі старшими дошкільниками  програми «Впевнений старт» авторами розробляється повний комплект навчально-методичного забезпечення: методичний посібник «Впевнений старт: книга вихователя», навчальний посібник для дитини старшого дошкільного віку «Впевнений старт: книга дошкільника», альбом «Впевнений старт: альбом для художньо-творчої діяльності». Книга вихователя містить методичні поради, перспективне та календарне планування (за тематичним принципом). Книга дошкільника вміщує розвивальні завдання за кожним розділом програми, вправи з розвитку дрібної моторики, завдання для роботи з батьками вдома та ін. У комплект також входить довідник «Впевнений старт: книга для батьків» – видання просвітницького характеру, що сприятиме активній співпраці педагогів і батьків майбутніх першокласників.З 2019року в комплект входить також “Книжка щодня. Хрестоматія літературно-художніх творів з методикою використання”
Формат даної програми передбачає широкі можливості для активізації співпраці родини з фахівцями дошкільного навчального закладу, психолого-педагогічної просвіти батьків вихованців тощо.

 При організації роботи з дітьми дошкільного віку педагоги керуютьсяя Переліком навчальних видань, рекомендованих до використання в освітньому процесі дошкільних навчальних закладів у 2019/2020 навчальному році.

Програма «Впевнений старт» розроблена для забезпечення успішного розвитку дитини на передшкільному етапі життя. Основним концептуальним принципом програми є діяльнісний підхід. Матеріал програми узгоджений із положеннями Базового компонента дошкільної освіти, він  сприятиме створенню фундаменту успішності дитини в умовах нової української школи та спрямований на реалізацію особистісно орієнтованої моделі освітнього процесу. Головною метою діяльності вихователя визначено змістовну організацію життєдіяльності дошкільників у специфічних видах дитячої діяльності.

Оновлена програма містить чітко визначені освітні завдання, що структуровані за такими видами дитячої діяльності: комунікативна, здоров’язберігальна й рухова, пізнавально-дослідницька (у світі предметів, у світі людей, у світі природи, елементарні математичні уявлення, досліди та експерименти), мовленнєва, ігрова, господарсько-побутова, художньо-естетична, а також завдання з особистісного розвитку. Окремими розділами подані характеристика психологічної зрілості дошкільника, показники засвоєння програми, поради для батьків дітей старшого дошкільного віку.. Програма містить додатки, що допоможуть педагогам організувати продуктивну взаємодію з вихованцями.

Для ефективного впровадження у роботі зі старшими дошкільниками  програми «Впевнений старт» авторами розробляється повний комплект навчально-методичного забезпечення: методичний посібник «Впевнений старт: книга вихователя», навчальний посібник для дитини старшого дошкільного віку «Впевнений старт: книга дошкільника», альбом «Впевнений старт: альбом для художньо-творчої діяльності». Книга вихователя містить методичні поради, перспективне та календарне планування (за тематичним принципом). Книга дошкільника вміщує розвивальні завдання за кожним розділом програми, вправи з розвитку дрібної моторики, завдання для роботи з батьками вдома та ін. У комплект також входить довідник «Впевнений старт: книга для батьків» – видання просвітницького характеру, що сприятиме активній співпраці педагогів і батьків майбутніх першокласників.З 2019року в комплект входить також “Книжка щодня. Хрестоматія літературно-художніх творів з методикою використання”

Формат даної програми передбачає широкі можливості для активізації співпраці родини з фахівцями дошкільного навчального закладу, психолого-педагогічної просвіти батьків вихованців тощо.

 При організації роботи з дітьми дошкільного віку педагоги керуютьсяя Переліком навчальних видань, рекомендованих до використання в освітньому процесі дошкільних навчальних закладів у 2019/2020 навчальному році. 

У дошкільному закладі визначена українська мова навчання та виховання дітей.

На посаду педагогічного працівника дошкільного закладу приймається особа, яка має відповідну вищу педагогічну освіту, забезпечує результативність та якість роботи, а також фізичний і психічний стан якої дозволяє виконувати професійні обов’язки.
Педагогічні працівники дошкільного закладу підлягають атестації, яка є обов’язковою і здійснюється один раз на п’ять років відповідно до порядку, встановленого Міністерством освіти і науки України. Необхідною умовою атестації є проходження педагогічним працівником підвищення кваліфікації .

1. Трудові відносини регулюються законодавством України про працю, Законами України “Про освіту”, “Про дошкільну освіту”, іншими нормативно-правовими актами, прийнятими відповідно до них, Правилами внутрішнього трудового розпорядку для працівників дошкільного закладу.

2. Педагогічні та інші працівники приймаються на роботу до дошкільного закладу завідуючим.

3. Працівники дошкільного закладу несуть відповідальність за збереження життя, фізичне і психічне здоров’я дитини згідно із законодавством.

4. Працівники дошкільного закладу у відповідності до Закону України “Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення” проходять періодичні безоплатні медичні огляди при Ірпінській центральній міській лікарні.

Утримання та облаштування будівлі на території закладу повністю відповідає санітарно-гігієнічним нормам, але потребує ремонту дах приміщення пральні, часткового потребує ремонту під’їзної дороги з вул. Полтавська. Територія закладу має естетичний вигляд, достатньо озеленена. Є клени,липи, берези, біла акація, шовковиця, горобина, 11-ти літні туї, 4-х річні ялинки, багаторічні квіти. Ігрові та спортивний майданчики обладнані, але не повною мірою, підтримуються в задовільному, безпечному стані, прибирання майданчиків і всієї території здійснюється щоденно.
На території закладу відокремлено господарську зону із сміттєзбірником, зелену зону з газонами, квітниками.
У літній період на ігрові майданчики щорічно завозиться пісок. 2-3 рази на рік здійснюється викос трави, обрізка дерев.
Дошкільний заклад забезпечений м’яким та твердим інвентарем, посудом та іншими господарчими товарами: придбані сучасні дитячі меблі, іграшки відповідно до віку дітей, спортивний інвентар, методичні посібники, дидактичний матеріал, канцелярські товари. Заклад забезпечений централізовано проточною водою.
Матеріально-технічна база закладу поліпшувалась за рахунок благодійних внесків батьків вихованців, спонсорів та місцевого бюджету.
Зміцнювати матеріально-технічну базу дитячого садка протягом року адміністрації допомагав й батьківський комітет ДНЗ, члени якого надавали допомогу в розв’язанні багатьох організаційних питань.
Належна увага в закладі приділялася збереженню життя і здоров’я дітей, охороні праці, техніки безпеки, пожежної безпеки; поновлені інструкції з охорони на всіх працівників та посадові інструкції; розроблені комплексні заходи щодо запобігання травматизму, поліпшення безпеки життєдіяльності учасників навчально-виховного процесу. Відповідно до Закону України «Про охорону праці», адміністрація закладу спільно з профспілковим комітетом працювали над впровадженням державної політики в галузі охорони праці. Протягом року завідуючою О.О.Кушнарьовою, завгоспом О.О.Самослєд регулярно і своєчасно проводилися інструктажі, навчання по дотриманню ТБ та ППБ.
Дане питання систематично розглядалося на пед.годинах, виробничих нарадах. Систематично проводяться Тижні з ОБЖД. Певна робота проводилася з дітьми та їх батьками щодо попередження дитячого травматизму. Випадків дитячого травматизму під час організації освітньо-виховного процесу не виявлено.
Своєчасно проводяться інструктажі з працівниками ДНЗ, ведуться журнали реєстрації інструктажів та відповідної документації з питань охорони праці та безпеки життєдіяльності.

Нормативно-правова база

Перелік всіх важливих документів для реалізації кадрової політики та роботи управління освіти і науки Ірпінської міської ради

Педагогам

Учням та батькам

Фотогалерея

Новини

Контакти

Адреса: вул. Полтавська, 5, Ірпінь, Київська обл., 08200
Тел.:  (04597) 61733
E-mail: